Sở Y tế TP HCM vừa cho biết TP HCM sẽ thí điểm gói can thiệp thiết yếu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh không lây nhiễm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).